การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ช่วงหลังการปิดภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ช่วงหลังการปิดภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดปิดภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 และกำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 นั้น เพื่อให้การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็น ต้องพักในหอพักนักศึกษา ช่วงหลังการปิดภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 ในการนี้ สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา จึงเปิดบริการหอพักนักศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มีความจำเป็นดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้ 1. หอพักที่เปิดบริการ หอพักนักศึกษาหญิงที่ 2 และหอพักนักศึกษาชายที่ 22 2. การยื่นคำร้องขอเข้าพักในหอพักนักศึกษา นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องเข้าพักในหอพักนักศึกษา ติดต่อยื่นคำร้องขอเข้าพักในหอพัก นักศึกษา ได้ที่หน่วยประสานงานหอพัก สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ชั้นล่างอาคารหอพักนักศึกษาหญิงที่ 26 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ 3....

Read more »

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 กรณีนักศึกษาที่ชะล่าเงินล่าช้า

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 กรณีนักศึกษาที่ชะล่าเงินล่าช้า

ตามที่สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ได้กำหนดให้นักศึกษาที่พักในหอพัก ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ดำเนินการจัดพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ได้ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 4 เมษายน 2557 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการชำระเงินดังกล่าวแล้วและสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษาได้ตรวจสอบพบว่า ยังมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาจะต้องถูกปรับกรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2557 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษามีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยและจะถูกล็อคหนี้สินในระบบทะเบียนเีัรียน เลือก พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์รหัสประจำตัวนักศึกษา โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย –...

Read more »

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ตามที่สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ดำเนินการจัดพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ได้ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2557 นั้น ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2557 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักตามเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะถูกปรับกรณีชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาล่าช้า เลือก พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์รหัสประจำตัวนักศึกษา โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายขีด ( – ) จากนั้น จะปรากฏแบบใบแจ้งยอดการชำระเงินและสามารถสั่งพิมพ์ได้ทันที

Read more »

รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดนโยบายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาตลอดจนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหอพักนักศึกษา โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปีการศึกษา นั้น บัดนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 30 เมษายน 2557 นี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ตามรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี และรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1.2 สามารถดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาได้ 1.3 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษาได้ 1.4 ต้องพักอาศัยประจำหอพักนักศึกษา 2. การรับสมัคร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา (สำนักงานชั้นล่าง...

Read more »

รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบริการหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันในหอพักฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกที่จะพัก หรือไม่พักได้ตามความสมัครใจ อนึ่ง นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและหอพักเครือข่าย สำนักงานบริหารจัดการ-หอพักนักศึกษา จะเปิดบริการจองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://dorm.kku.ac.th โดยจะเปิดให้จองห้องพักได้ระหว่าง วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2557 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอยู่หอพัก  เป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น โดยวิธีรับตรง  ผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ขณะกำลังศึกษา (เฉพาะหอพักส่วนกลาง หอพักที่ 1-27) เอกสารประกอบการสมัคร  ใบสมัครจำนวน 2 แผ่น ( Download ใน website )  รูปถ่าย 1 นิ้ว...

Read more »

การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27)  ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดปิดภาคการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 และเปิดภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 นั้น เพื่อให้การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดให้มีการปิดและเปิดบริการหอพักนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 1. หอพักที่ปิดบริการ เพื่อประหยัดน้ำประปา – ไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมและให้บริการที่พักแก่บุคคลภายนอกที่มาอบรม สัมมนาหรือจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย มีหอพักนักศึกษาที่ปิดบริการ ดังนี้ หอพักนักศึกษาชาย หอพักที่ 7 , 8 , 10 , 11...

Read more »

 

กรกฎาคม 2014
พฤ อา
« เม.ย.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Meta