กองกิจการนักศึกษา


     กองกิจการนักศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2522 โดยมีการแบ่งส่วนราชการ เป็น 4 งาน คือ
- งานองค์การนักศึกษา
- งานแนะแนวและจัดหางาน
- งานบริการและสวัสดิการ
- งานวินัยและปกครอง
     ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ได้พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานอธิการบดี โดยกองกิจการนักศึกษา ได้แบ่งออกเป็น 7 งาน ได้แก่
- งานธุรการ
- งานกีฬา
- งานแนะแนวและจัดหางาน
- งานบริการและสวัสดิการ
- งานวินัยนักศึกษา
- งานหอพักนักศึกษา
- งานกิจกรรมนักศึกษา
     ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างใหม่ แบ่งเป็น 6 งาน ได้แก่
- งานธุรการ
- งานแนะแนวและจัดหางาน
- งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
- งานวินัยนักศึกษา
- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา

วิสัยทัศน์

กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ


1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
3. บริการนักศึกษาเพื่อเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี