เลือกเดือน เลือกปี

ปฏิทินกิจกรรม

ที่.
วันที่จัด
   โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด
1
07-11 ต.ค. 62
  ยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันทหาร ออนไลน์ รอบที่ 2 ประจำปี 2562   https://sac.kku.ac.th/servicesac/stdmi.php
2
21-31 ต.ค. 62
  ส่งหลักฐานการผ่อนผันทหารสำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์รอบที่ 2   กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1