เลือกเดือน เลือกปี

ปฏิทินกิจกรรม

ที่.
วันที่จัด
   โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด
1
30 ก.ค. 60
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมต่อเนื่องและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผ่อนผันการชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2560   เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://studentloan.kku.ac.th