เลือกเดือน เลือกปี

ปฏิทินกิจกรรม

ที่.
วันที่จัด
   โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด
1
07-16 ส.ค. 61
  รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ก) ประจำปีการศึกษา 2561 (เฉพาะ นศ.ปี1 รหัส 61)   ณ หน่วยกิจการ/ พัฒนานักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด