สายตรง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

นางสุวิมล ลครชัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผ่านอีเมล์ suvimol@kku.ac.th