สายตรง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางปภาภร ดลประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผ่านอีเมล์ nutdol@kku.ac.th