กองกิจการนักศึกษา

  สายภายใน โทรศัพท์/แฟกซ์
กองกิจการนักศึกษา 44544 043 202 356
ผู้อำนวยการ 45602 -
ภารกิจแผน/การบริหารความเสี่ยง 42493 -
ภารกิจจัดการความรู้และวิจัยสถาบัน 42493 -

งานธุรการ

หัวหน้างาน 44543 -
หน่วยสารบรรณ 44544 -
หน่วยสารสนเทศ 44540 -

งานบริการและสวัสดิการ

หน่วยทุนการศึกษา 44549  
44550
หน่วยบริการนักศึกษาพิเศษ 44551
44752  

งานกิจกรรมนักศึกษา

หัวหน้างาน 45555  
กิจกรรมนักศึกษา 45553
45554
44545
ระเบียนกิจกรรม 44546
42314

งานวินัยนักศึกษา

หัวหน้างาน 45629  
หน่วยวินัยนักศึกษา 44541

งานแนะแนวและจัดหางาน

  หัวหน้างาน 44754 043 202 357
หน่วยบริการให้คำปรึกษา 44542 089 273 5334
หน่วยบริการจัดหางาน 44885  
หน่วยบริการสนเทศ 42494  

งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา

หัวหน้างาน 44547 043 202 380

084 428 5994
หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ 42323
46037
หน่วยบริการเงินยืมฉุกเฉิน 44548