กองกิจการนักศึกษา

  สายภายใน โทรศัพท์/แฟกซ์
ผู้อำนวยการ 44754  
หน่วยสารบรรณ / หน้าห้องผู้อำนวยการ 44544 043 202 356
ภารกิจแผน/การบริหารความเสี่ยง 42493 -

งานธุรการ

หน่วยบุคคล 44543 -
หน่วยสารบรรณ 44544 -
หน่วยสารสนเทศ 44540 -

งานบริการและสวัสดิการ

หน่วยทุนการศึกษา 44549  
44550
หน่วยบริการนักศึกษาพิเศษ 44551
44752  

งานกิจกรรมนักศึกษา

หัวหน้างาน 45555  
กิจกรรมนักศึกษา 45553
45554
44545
ระเบียนกิจกรรม 44546
42314

งานวินัยนักศึกษา

หัวหน้างาน 45629  
หน่วยวินัยนักศึกษา 44541

งานแนะแนวและจัดหางาน

หน่วยบริการให้คำปรึกษา/จัดหางาน 44885 043 202 357
หน่วยบริการสนเทศ 42494 089 273 5334

งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา

หัวหน้างาน 44547 043 202 380

084 428 5994
หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ 42323
หน่วยบริการเงินยืมฉุกเฉิน 44548

ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้าภารกิจศิษย์เก่าฯ 42356  
ภารกิจศิษย์เก่าฯ 42357 043 202 525
  44542