รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

***ตรวจสอบสิทธิ Online***

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 275/2561)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
และสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
ลำดับ คณะ จำนวน
1 เกษตรศาสตร์ 1,646
2 ทันตแพทยศาสตร์ 412
3 เทคนิคการแพทย์ 569
4 เทคโนโลยี 698
5 นิติศาสตร์ 2,185
6 บริหารธุรกิจ 1,142
7 บริหารธุรกิจและการบัญชี 2,294
8 พยาบาลศาสตร์ 536
9 แพทยศาสตร์ 1,653
10 เภสัชศาสตร์ 818
11 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,718
12 วิทยาลัยนานาชาติ 777
13 วิทยาศาสตร์ 3,476
14 วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 639
15 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 801
16 วิศวกรรมศาสตร์ 2,572
17 ศิลปกรรมศาสตร์ 798
18 ศิลปศาสตร์ 191
19 ศึกษาศาสตร์ 2,228
20 เศรษฐศาสตร์ 536
21 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 644
22 สังคมศาสตร์บูรณาการ 875
23 สัตวแพทยศาสตร์ 502
24 สาธารณสุขศาสตร์ 597
รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 29,307