รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

***ตรวจสอบสิทธิ Online***

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
และสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 1/2562)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
และสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
ลำดับ คณะ จำนวน
1 เกษตรศาสตร์ 1,659
2 ทันตแพทยศาสตร์ 397
3 เทคนิคการแพทย์ 539
4 เทคโนโลยี 698
5 นิติศาสตร์ 2,226
6 บริหารธุรกิจ 1,106
7 บริหารธุรกิจและการบัญชี 2,409
8 พยาบาลศาสตร์ 658
9 แพทยศาสตร์ 1,714
10 เภสัชศาสตร์ 839
11 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,779
12 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 825
13 วิทยาลัยนานาชาติ 772
14 วิทยาศาสตร์ 3,513
15 วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 532
16 วิศวกรรมศาสตร์ 2,592
17 ศิลปกรรมศาสตร์ 756
18 ศิลปศาสตร์ 225
19 ศึกษาศาสตร์ 1,631
20 เศรษฐศาสตร์ 640
21 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 683
22 สังคมศาสตร์บูรณาการ 666
23 สัตวแพทยศาสตร์ 485
24 สาธารณสุขศาสตร์ 580
รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 28,924

หากนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ