ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ป้อนรหัสนักศึกษาเพื่อตรวจสอบ
หากนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ


ตรวจสอบสถานะ:อีเมลที่ออกโดยมหาวิทยาลัยที่ https://sso.kku.ac.th