รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

***ตรวจสอบสิทธิ Online***

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 273/2560)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
และสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
ลำดับ คณะ จำนวน
1 เกษตรศาสตร์ 1,682
2 ทันตแพทยศาสตร์ 417
3 เทคนิคการแพทย์ 585
4 เทคโนโลยี 674
5 นิติศาสตร์ 2,123
6 บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 1,032
7 บริหารธุรกิจและการบัญชี 2,042
8 พยาบาลศาสตร์ 472
9 แพทยศาสตร์ 1,654
10 เภสัชศาสตร์ 796
11 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,710
12 วิทยาลัยนานาชาติ 738
13 วิทยาศาสตร์ 3,333
14 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ วิทยาเขตหนองคาย 642
15 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 841
16 วิศวกรรมศาสตร์ 2,633
17 ศิลปกรรมศาสตร์ 763
18 ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 90
19 ศึกษาศาสตร์ 2,410
20 เศรษฐศาสตร์ 403
21 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 563
22 สังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 727
23 สัตวแพทยศาสตร์ 523
24 สาธารณสุขศาสตร์ 717
รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 28,570