คณะกรรมการบริหาร กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางปภาภร ดลประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
นายณัฐพล พวงคต
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
 
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นางสาวรัชนี เกตุแก้ว
หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์