คณะกรรมการบริหาร กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางปภาภร ดลประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายณัฐพล พวงคต
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
นายภาคภูมิ ทิทา
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายราชพร ปทะวานิช
หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์