คณะกรรมการบริหาร กองกิจการนักศึกษา

นางปภาภร ดลประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
       
 
หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
 
หัวหน้างานธุรการ
นางสุดสวาท นามราษฎร์
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
นายภาคภูมิ ทิทา
หัวหน้างานวินัยนักศึกษา
นายณัฐพล พวงคต
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
บริการเงินยืมเพื่อการศึกษา