คณะกรรมการบริหาร กองกิจการนักศึกษา

นางสุวิมล ลครชัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นางปภาภร ดลประสิทธิ์
หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
นางปภาภร ดลประสิทธิ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ
นางสุดสวาท นามราษฎร์
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
นายภาคภูมิ ทิทา
หัวหน้างานวินัยนักศึกษา
นายณัฐพล พวงคต
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
บริการเงินยืมเพื่อการศึกษา