ระเบียบ การจัดกิจกรรม นศ. มข.
หลักเกณฑ์ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ แจ้งเหตุด่วน - เหตุร้าย
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561
เงินช่วยเหลือ กรณีประสบเหตุ/ประสบภัย
ศูนย์ร้องเรียนกิจกรรมรับน้องใหม่

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น