Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สุดอบอุ่น ประทับใจ
มข. จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2566

     เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร ศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัล และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

     พิธีการเริ่มต้นด้วยการรับชมวิดีทัศน์ประวัติและผลงานศิษย์เก่าดีเด่น ฯ ประจำปี 2566 จากนั้นอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าตามลำดับ หลังจากนั้นศิษย์เก่าดีเด่นทุกคนกล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งมีผู้เข้ารับรางวัลในปีนี้ ทั้งหมด 21 ราย

     รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปี 2567 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งมาครบ 60 ปี และเป็น 60 ปี แห่งความภาคภูมิใจ มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่าสองแสนคน และได้ออกไปปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ ศิษย์เก่า ได้กลับมาช่วยเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อแนะนำ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในหลากหลายมิติ ทั้งงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ซึ่งเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างสม่ำเสมอ การจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นพลังใจอันสำคัญที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบให้เพื่อขอบคุณท่านในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นร่องรอยเรื่องราวแห่งการร้อยเรียงความภาคภูมิใจ

     ศาสตราจารย์ ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง นักวิจัยสมรรถนะสูง ประเภทเมธีวิจัยอาวุโส สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้รับรางวัลฯ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงความรู้สึก ว่า ตนเข้ามาเรียน มข.ตั้งแต่ ปี 2518 จวบจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปมากมาย เพื่อนๆ ที่เป็นศิษย์เก่ากลับเข้ามาเยือนที่นี่ ทุกครั้งก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ และ สาวิชาที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน และขอขอบคุณผู้จัดงานที่มอบรางวัลนี้มาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำงานที่รับผิดชอบให้ดี หวังว่าศิษย์เก่าทุกท่านจะทำหน้าที่ศิษย์เก่าของเราต่อไปให้สำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ตนเอง และครอบครัว

     นางสาวศศมณฑ์ มหาศิริกุล นายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น ผู้รับรางวัลฯ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  กล่าวว่าขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มอบรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ ซึ่งการที่ได้รับเกียรติให้มายืน ณ สถานที่แห่งนี้ อยากจะบอกว่าเราเปรียบเสมือนต้นไม้หนึ่งต้น นอกจากที่เราจะเป็นเมล็ดพันธ์ที่ดีแล้ว ส่วนที่เป็นดิน น้ำ เพื่อช่วยให้ต้นไม้เติบใหญ่ให้ร่มเงา และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ ดินคือครอบครัวที่ดี น้ำคือสถาบันการศึกษาที่ทำให้เราได้เติบโต อย่างมีคุณค่า  มข.ให้สิ่งต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ประสบการณ์ต่างๆ ขอปวารณาตัวว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่า กาลพฤกษ์ช่อที่ 24 จะขอเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี และช่วยสังคมเพื่อให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีชื่อเสียงและรับใช้สังคมต่อไป

     รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้รับรางวัลฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เปิดเผยว่า ดีใจและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับในรั้วการศึกษาไปปรับใช้ในการดำรงค์ชีวิตและการทำงานได้เป็นอย่างดีจนประสบความสำเร็จ

     รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้รับรางวัลฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดเผยว่า ตนเองเป็นศิษย์เก่าคณะทันตแพทย์ รุ่นที่ 12 และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 28 โดยทำงาน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน ขอขอบคุณรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับครั้งนี้ หากไม่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคงไม่มีตนเองในวันนี้ เพราะเป็นสถานที่ที่พร้อมที่สุดในการผลักดันให้ลูกศิษย์สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีเยี่ยม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ซึ่งไม่มีคณะทันตแพทย์ที่ไหนในประเทศไทย ที่สามารถรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมและร่วมมือกับคณะศูนย์แพทย์ข้างเคียงได้อย่างดีเหมือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ รางวัลในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ตนเองเป็นทันตแพทยืที่ดีและรักษาผู้ป่วยที่ดีต่อไป  

     นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับรางวัลฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า  ตนเองเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 35 จบจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เวลาได้กลับมา มข. ทุกครั้งจะมีความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้าน ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนมา ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ชาววิศวะมอดินแดงทุกคนที่ได้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมา แม้กระทั่งออกไปข้างนอกก็ยังช่วยเหลือกัน ทำให้เราสามารถยืนอยู่และภาคภูมิใจว่าวิศวะ มข.ยืนอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ ตนเองเติบโตมาจากสายงานภาคเอกชนในบทบาทของผู้บริหารองค์กร มีความภาคภูมิใจว่าศักยภาพของศิษย์เก่า มข. สามารถทำงานอยู่ในองค์กรชั้นนำอื่นๆ สุดท้ายขอขอบคุณทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอบคุณครอบครัวที่เป็นกำลังใจให้โดยตลอด ในฐานะศิษย์เก่าจากการที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในวันนี้ ทำให้มีพลังใจในการนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาสังคมให้เจริญเติบโตขี้นต่อไป

     และนางสาวปิยะนุช ยินดีสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา ผู้รับรางวัลฯ วิทยาลัยนานาชาติ กล่าวถึงความรู้สึก ว่า ตนเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ รุ่นแรก เรียนสาขา Global Business วันนี้มีความดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ตนเองทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด ถึงตนจะเป็นคนต่างถิ่นแต่ก็มีความรัก ความผูกพันกับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาอาจารย์ทุกท่าน ที่อบรมสั่งสอน ให้วิชาความรู้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

     สำหรับการจัดงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2566 จัดโดย งานทุนการศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศชาติ เพื่อสนับสนุนนโยบาย และส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าที่ดี และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้คณะ วิทยาลัยต่างๆ พิจารณาศิษย์เก่าที่สมควรได้รับรางวัลตามหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ วิทยาลัย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศชาติ

ข่าว  :  เบญจมาภรณ์  มามุข

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1920/2566

เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำคณะ / วิทยาลัย ประจำปี 2566

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อผู้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำคณะ / วิทยาลัย ประจำปี 2566

 1. ศาสตราจารย์ ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิจัยสมรรถนะสูง ประเภทเมธีวิจัยอาวุโส สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. นายสมคิด วรรณลุกขี
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ธุรกิจไก่ไข่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคนิคการแพทย์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเภสัชศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
 5. นางสาวศศมณฑ์ มหาศิริกุล
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น 
 6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรรจนี มหรรฆานุเคราะห์
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะแพทยศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี หวัง
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10. นายสมบัติ บงกชโอฬาร
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคโนโลยี
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกธรณีวิทยา โครงการผลิตปิโตรเลียมบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 11. นายสัตวแพทย์พิทักษ์ชัย อุตตะพุทธ
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ บริษัท ออลไรท์อินเตอร์คอร์ป จำกัด
 12. นายนิกร ปัดโต
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อุทยานมิตรผล ด่านช้าง ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
 13. นายภราดร เสมาเพชร
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 14. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 15. สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทิตา รักษาชาติ
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
 16. นายมรกต สุบิน
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
 17. นางกันทิมา แก้วภิรมย์
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะนิติศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานทนายความกันทิมา แก้วภิรมย์
 18. นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยนานาชาติ
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา
 19. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
 20. พยาบาลวิชาชีพพินรัฐ จอมเพชร
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
 21. ดร.ภัทรานิษฐ์ พุฒิเรืองศักดิ์
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ จ.ขอนแก่น   

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Google Analytics

  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytics ใช้สำหรับเก็บสถิติการเข้าใช้งานของเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ได้มีการใช้เพื่อหาประโยชน์จากการเก็บในครั้งนี้

บันทึกการตั้งค่า