มิติใหม่แห่งความสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในพิธีมอบกิตติบัตรนักศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบกิตติบัตรแก่นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม AG 7011 คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมผู้บริหารจากคณะต่างๆและบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ผู้จัดงานได้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบกรอบแนวคิดการจัดงานและออกแบบภาพถ่ายของตนเองเมื่อรับกิตติบัตรด้วยความสร้างสรรค์ รวมถึงเปิดกว้างแนวคิดเรื่องการแต่งกายที่สามารถออกแบบเองได้ตามความเหมาะสม จึงนับว่าเป็นมิติใหม่ของพิธีรับกิตติบัตรของนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและเกิดความภูมิใจกับสิ่งที่ตนพึ่งปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรม

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

         ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มาเป็นประธานในพิธี ได้กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีและขอชื่นชม ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับกิตติบัตรทุกคนในปีนี้ เพราะ “นักศึกษา” ถือเป็นหัวใจหลัก และเป็นทรัพยากรด้านบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากด้านวิชาการ คือการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผลเมืองโลก (Global Perspective & Capability) ที่จะหล่อหลอมให้นักศึกษาของเราได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสมบูรณ์พร้อม ทั้งร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ดังปณิธานมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันได้แก่ วิทยา จริยา และปัญญา อันถือเป็นคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นที่ประจักษ์ของพลังแห่งความสร้างสรรค์และอุทิศตนเพื่อสังคม ที่พร้อมกับการส่งผลแห่งความภาคภูมิใจนี้แก่ผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาต่อไป”

นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

            กล่าวว่า “พิธีมอบกิตติบัตรแก่นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่นในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีและเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วยความตั้งใจ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าจากประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงานในอนาคต พร้อมด้วยขอบคุณฝ่ายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ ทุกองค์กรกิจกรรม กองการกีฬา และกองบริการหอพักนักศึกษา ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับกิตติบัตรในครั้งนี้ด้วย”

น.ส. ปิยธิดา อุตสาห์
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4

          เป็นตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับกิตติบัตร ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “การรอคอยของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมมาโดยตลอดระยะเวลาศึกษา หนึ่งในนั้นคือพิธีมอบกิตติบัตรให้นักศึกษาที่ทำกิจกรรมมาโดยตลอด หนูก็เป็นหนึ่งในผู้คนเหล่านั้นค่ะ การที่เราได้ทำกิจกรรมมาตลอด 4 ปี ทำให้เราได้ประสบการณ์ในการทำงานหลาย ๆ อย่าง นอกจากจะได้ประสบการณ์การทำงานแล้ว ยังได้มิตรภาพที่ดีกับเพื่อน พี่ น้อง ทั้งคณะเดียวกัน และต่างคณะ นั้นเป็นสิ่งที่น่าจดจำมากที่สุดในชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ค่ะ ทั้งนี้ก็ขอขอบพระคุณกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่จัดงานนี้ขึ้นและได้มอบกิตติบัตร เปรียบเสมือนรางวัลที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตข้างหน้า ขอขอบคุณมาก ๆ ค่ะ”

            สำหรับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่นที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสิ้น 731 คน ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา ประธานชมรม ประธานกลุ่มนักศึกษา และนักกิจกรรมดีเด่นขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 197 คน
 2. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และนักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ จำนวน 483 คน
 3. กรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษาส่วนกลาง หอพักนพรัตน์และหอพักคณะ จำนวน 51 คน

            โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการรับกิตติบัตรผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่นในครั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565 ดังนี้ 1) มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติโทษทางวินัยนักศึกษา 2) เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะหรือมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย 4) มีผลงาน มีความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในสาขาใดสาขาหนึ่ง

รูปภาพเพิ่มเติม Download ได้ที่ ลิงก์ 1 กล้องแรก :: https://kku.world/6wmk5  ลิงก์ 2 กล้องสอง :: https://kku.world/7ifzt


ข่าว :: ปรีดี ศรีตระกูล
ภาพ :: ปรีดี ศรีตระกูล , คุณากร มณีเนตร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Google Analytics

  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytics ใช้สำหรับเก็บสถิติการเข้าใช้งานของเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ได้มีการใช้เพื่อหาประโยชน์จากการเก็บในครั้งนี้

บันทึกการตั้งค่า